Pickin' - Savannah, GA
Pickin' - Savannah, GA
Travellin' Man - Savannah, GA
Travellin' Man - Savannah, GA
Baptism Dress
Baptism Dress
Nancy
Nancy
Scottish Rite Temple - Santa Fe, NM
Scottish Rite Temple - Santa Fe, NM
Preachin' - Savannah, GA
Preachin' - Savannah, GA
Portrait Study, Santa Fe
Portrait Study, Santa Fe
Portrait Study, Santa Fe
Portrait Study, Santa Fe
Window light- Scottish Rite Temple
Window light- Scottish Rite Temple
Remnants- Scottish Rite Temple
Remnants- Scottish Rite Temple
Marti
Marti
NM State Penitentiary
NM State Penitentiary
Last Man Standing - NM State Penn
Last Man Standing - NM State Penn
Pieta - Scottish Rite Temple
Pieta - Scottish Rite Temple
Portrait Study - Santa Fe
Portrait Study - Santa Fe